Transportvilkår


§ 1 Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxisjåføren som er tilsluttet taxisentralen Asker Taxi AS. Sjåføren skal bære synlig ID-kort som er utstedt av Asker Taxi AS som sikrer den reisende på at sjåføren er godkjent med nødvendig opplæring. På alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.


§ 2 Bestilling av taxi

Ved bestilling av taxi gjennom sentralen, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette. APP eller internettbestilling gir ikke mulighet til særskilte kjøretøy eller spesielle behov.

Om bestillingen gjelder f. eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.

§ 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi.

Ved kø på holdeplass, skal taxisjåføren kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi. Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men de har selv rett til å velge taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring.

Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.


§ 4 Praiing utenom holdeplass.

Når taxi er ledig, skal sjåføren sørge for at lediglampe er tent og synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens drosjereglement kan sjåføren plukke opp reisende som gir tydelige tegn. Stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.


§ 5 Taxisjåførens rett til å avvise turer

Sjåføren kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller ikke kan betale for seg, personer som av andre årsaker sjåføren finner saklig grunn til å avvise.

Den reisende har rett til å medbringe førerhund. Uten sjåførens samtykke, kan ikke andre dyr kreves medtatt dersom dette ikke er oppgitt på forhånd.

Dersom person avvises, kan sjåføren kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

§ 6 Oppdragets utførelse

Sjåføren skal følge den kjørerute som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet.

Sjåføren plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige steder (kombinering av tur). Hvis ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen.

Taxisjåføren plikter å utføre oppdrag på alle veier som normalt er åpne for alminnelig ferdsel og som kan utføres uten skade for passasjerer, sjåføren eller motorvogn. Kjøring av syke og skadde personer som trenger hurtig hjelp, plikter sjåfør å utføre uten hensyn til bestemmelsene ovenfor. Slik transport skal søkes gjennomført selv om kjøreforholdene er vanskelige.

Ansvar for påbudt bruk av bilbelte og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet, følger veitrafikklovens bestemmelser.

Person som trenger assistanse fra taxi til inngangsdør eller lignende, kan anmode om bistand. Bistand sjåføren yter passasjeren, etter dennes ønske, til, fra eller utenfor transportmidlet skjer for passasjerens risiko.

Under turen skal sjåføren og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking, nyte alkohol eller andre rusmidler er forbudt. Dette gjelder så vel passasjerer som sjåfør.

Sjåførens bruk av mobiltelefon, dataterminal og lignende under oppdrag skal skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio kan benyttes etter den reisendes samtykke.

Sjåføren kan kreve forhåndsbetaling for turen.

§ 7 Ventetid, avbrudd og forsinkelser

Ved henting av passasjer og under kjøring plikter sjåføren å vente i et tidsintervall som fremgår av kjørereglement, hvis ikke annet er avtalt. For spesielle kjøreoppdrag av typen legekjøring, bryllup, barnedåp og begravelse følger ventetid av oppdragets art.

Ved forhåndsbestilt taxi gjelder faktisk fremmøtetidspunkt etter kundens bestilling. Om den reisende ikke møter skal sjåføren søke kontakt på tlf. el.

Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har sjåføren ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan sjåføren kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har sjåføren krav på betaling for den kjøring som er utført.

Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har sjåføren krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold, gir den reisende ingen rett til avkortning i samlet takst.


§ 8 Betaling, veksling og kvittering

Taxisentralens takstregulativ benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt. Taxiturer skal skje mot kontant betaling. Ved bruk av kredittkort, rekvisisjon eller annen betalingsform skal det avtales med sjåføren før turens start. Dersom det gjennom skilting i taxien, sentralens annonsering eller lignende fremgår at bestemte rekvisisjoner, betalings-/kredittkort aksepteres, plikter sjåføren å akseptere disse.

Sjåføren plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn NOK. 500,-. Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp, belastes passasjer. Sjåføren plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering fra kvitteringsskrivende taksameter.


§ 9 Sikkerhet for betaling

Sjåføren skal snarest og innen 24 – tjuefire – timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f. eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Sjåføren plikter å gi passasjeren kvittering på for mottatt pant.

Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet.

§ 10 Bagasje og lignende

Sjåføren skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Sjåføren kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien.

Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset oppdragets art.


§ 11 Hittegods

Sjåføren skal etter hver tur straks undersøke om noe er gjenglemt i taxien, slik at glemte saker kan bli levert tilbake til rette vedkommende med det samme. Er dette ikke mulig, skal sjåføren levere gjenstander gjenglemt i taxien til sentralens anviste sted innen 24 timer. Han plikter å dra forsvarlig omsorg for gjenstanden.


§ 12 Ansvar

a) Skade på person

Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.

b) Bagasje og annet gods

Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side.

For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kg. av den del av godset som er gått tapt eller blir skadet.

c) Forsinkelse

Erstatningsplikt for forsinkelse oppstår når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller omstendigheter som sjåføren ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge. Transportørens ansvar for forsinkelser er begrenset til transportens kostnader.

d) Den reisendes ansvar

Den reisende plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren.


§ 13 Regler ved tvister

Tvist mellom den reisende og sjåføren som ikke lar seg løse mellom partene, kan den reisende forelegge avvik til Hurum & Røyken Taxi AS for videre behandling.

§ 14 Reklamasjon, frister og foreldelse

Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller den sentralen hvor transportøren er tilsluttet, meddelelse uten ugrunnet opphold.

Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et år med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

§ 15 Etikk og taushetsplikt

Sjåføren har taushetsplikt. Informasjon som sjåføren får kjennskap til via sitt arbeid skal behandles konfidensielt. Sjåføren plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med sin tjeneste får vite om andres personlige forhold.

Sjåføren skal holde seg nøytral i diskusjoner med og mellom kunder, spesielt i kontroversielle spørsmål som gjelder for eksempel rase, religion og politikk.

Sjåføren plikter å underrette politiet om straffbare forhold han/hun får rede på under utøvelse av transporten. Ref. Straffelovens § 196.

§ 16 Opplysning

Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ være tilgjengelig i taxien og forevises den reisende på forlangende.